Ý nghĩa nhân văn trong câu Hát Xoan Phú Thọ

Ý nghĩa nhân văn trong câu Hát Xoan Phú Thọ

  Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO của Liên hiệp quốc công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại bởi tính cổ xưa của tầng văn hoá dân gian...