Uống rượu bắt tay, biết ngay Phú Thọ

Uống rượu bắt tay, biết ngay Phú Thọ

Sau mỗi lần dzô 100% là bắt tay- phong tục này không biết có từ đâu. Nhưng khi chúng tôi biết…uống rượu thì đã biết bắt tay rồi. Ở chỗ tôi uống xong một chén là bắt tay một lần. Có...