Phú Thọ: Phát hiện sai phạm trên 13 tỷ đồng

Đó là kết quả trong thực thi nhiệm vụ của ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ trong 6 tháng đầu năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thanh tra các cấp, các ngành tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu với thủ trưởng cơ quan cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra đề ra từ đầu năm 2016.

Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham những năm 2016 theo bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ.

Phát hiện sai phạm trên 13 tỷ đồng

Phát hiện sai phạm trên 13 tỷ đồng Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 của ngành Thanh tra Phú Thọ. Ảnh: ND

6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra Phú Thọ đã tiến hành gần 6.900 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại trên 7.700 cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về sử dụng tài chính, ngân sách, thuế, tài nguyên – môi trường, khoáng sản, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện trên 450 đơn vị, tổ chức, cá nhân có sai phạm với số tiền trên 13 tỷ đồng và đã tiến hành xử lý nhiều đơn vị, cá nhân vi phạm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp trên 2.800 lượt công dân; tiếp nhận trên 2.400 đơn, khiếu nại, tố cáo với 53 vụ, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành và đã giải quyết 49/53 vụ, việc (đạt 92,45%).

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai có hiệu quả.

Công tác xây dựng ngành Thanh tra được tăng cường, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra.

Tuy nhiên, công tác thanh tra 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng chương trình thanh tra tại một số đơn vị còn chung chung, chưa rõ đối tượng thanh tra, chưa đúng theo quy định của Thanh tra Chính phủ; một số cơ quan chưa chủ động thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; việc giải quyết đơn, khiếu nại tố cáo, kết luận sau thanh tra còn chậm; công tác dự báo tình hình, phát hiện phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành Thanh tra Phú Thọ bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 đảm bảo kịp thời, trọng tâm, trọng điểm; nỗ lực triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác thanh tra theo đúng định hướng và kế hoạch thanh tra năm 2016; chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tạo sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành nhằm tránh chồng chéo trong các cuộc thanh tra, kiểm tra. Thực hiện tốt sau kết luận thanh tra; tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, công tác xây dựng ngành.

Nam Dũng / thanhtra.com.vn